Tille - I can see you, read those man pages!   Tille's Site

Europese steun voor Free/Open Source in het MKB

Overzicht

In het kader van het Information Society Technologies programma heeft de Europese commissie reeds verscheidene initiatieven voor de promotie van Free en Open Software gestart. Dit programma beoogt vooral steun te bieden aan onderzoek en ontwikkeling van Open Source software. Het IST programma droeg onder meer bij tot de oprichting van de Europese "Working group on Libre Software" in 1998. Deze groep, bestaande uit zowel mensen van de Europese Commissie als vertegenwoordigers van de verschillende lidstaten, presenteerde zijn bevindingen eind 1999 op de IST conferentie in Helsinki en in maart 2000 in Brussel tijdens een workshop over Open Source Software.

Dat was de aanzet voor het uitstippelen van een roadmap voor een Open Europa. 2001 was een belangrijk jaar, met een speciale actielijn onder het motto "Free Software Develeopment: Toward critical mass". Twee objectieven werden benadrukt:

 1. Uit de schoot van Europa moest de ontwikkeling van free software onder GPL (of compatibele) licentie een critisch punt bereiken;
 2. Ondersteundende diensten met een Europese basis moesten ontwikkeld worden.

In verscheidene zogeheten "call for proposals" rondes werd inbreng van de gemeenschap ge-evalueerd. In totaal werden 24 voorstellen ingediend. De in 2001 aanvaarde projecten behelzen onder meer

 • Public Key infrastructuur en toepassingen (electronische handtekening)
 • Medische beeldvorming
 • Workflow management en tools
 • Indexering van de bestaande Open Source software
 • Implementatie van standaarden volgens de referenties
 • Gespecialiseerde distributie van audioapplicaties

Werk aan de winkel voor 2002

In het werkprogramma voor 2002, dat de opbouw van de allesomvattende kennismaatschappij beoogt, voortbouwend op Europa's bewezen capaciteiten op essentiele gebieden zoals mobiele en vaste communicatie, consumenten- en micro-electronica, embedded software, heeft de ISTAG (de IST Advisory Group) zich een aantal prioriteiten gesteld. Er zal ondermeer steun worden gegeven aan projecten die bijdragen tot het behalen van de eEurope-doelstellingen, met aandacht voor ondermeer netwerkbeheer, interoperabele netwerken en gedistribueerde systemen; ontwerp- en productieprocessen voor micro- en opto-electronica; systemen voor de gezondheidszorg en hulp aan gehandicapten en bejaarden; projecten om E-commerce, thuiswerk, security en privacy te promoten; verspreidingsactiviteiten met het oog op bevordering van Open Source in onderwijs, opleiding en cultuur; en ontwikkeling en beproeving van GRID technologieen (cfr. bv. Seti@home: een groot probleem gedistribueerd laten oplossen (<> cluster!)).

Zeer speciale aandacht gaat naar de ontwikkeling van de zgn. derde generatie mobiele systemen (UMTS). Ontwikkeling en testen van innoverende mobiele toepassingen moet nog intensiever en bij voorkeur IPv6 based, want Europa wil dit nieuwe pakketjesprotocol op de markt introduceren. Verder dient de Europese onderzoeksnetwerkinfrastructuur uitgebreid, zodat Europa een centrale speler wordt bij de mondiale interconnectie van onderzoeksnetwerken.

De eigen werkzaamheden zullen zich toespitsen op

 • nieuwe paradigma's voor e-handel, e-werk en oplossingen voor het vertrouwensprobleem
 • nieuwe concepten voor kennis- en interfacetechnologie
 • cognitieve waarnemingstechnieken en gedistribueerde besturing
 • aanpasbare en betrouwbare software en bevordering en ontwikkeling van het gebruik van Open Source software
 • systemen ter verbetering van de volgende generatie (genetwerkte) audio-visuele systemen
 • sensoren en microsystemen op nano-schaal, gebruik makend van nieuwe materialen
 • onderzoek naar toekomstige en opkomende technologieen op het gebied van quantum processing en geavanceerde cognitieve wetenschappen
 • algemene mobilisatie van de onderzoekswereld

Verschillende soorten activiteiten komen voor Europese steun in aanmerking. Voor het MKB belangrijk zijn in de eerste plaats de werkzaamheden voor gezamenlijke rekening (uw bedrijf helpt de EU), maar onder meer ook steun voor netwerken en de introductie- en opleidingsmaatregelen (DE EU helpt u). Europa houdt ook enorm van innovatieve projecten, of het nu op gebied van productie, techniek, diensten, werkwijzen of toepassingen is.

Het IST vat zelf zijn activiteiten ter bevordering van de informatiemaatschappij kernachtig samen in 4 punten:

 • Systemen en diensten voor de burger
 • Nieuwe werkmethoden en electronische handel
 • Multimedua-inhoud en -instrumenten
 • Essentiele technologieen en infrastructuren

Concreet plant het IST projecten samen te voegen, om zo de synergie tussen bestaande projecten te bevorderen wanneer blijkt dat samenwerking voor gemeenschappelijke doelstellingen meerwaarde oplevert. Daarnaast komen er meer expertisenetwerken en werkgroepen die zullen handelen over de informatiemaatschappij. Overheids-, universiteits- en bedrijfsnetwerken moeten dichter bij elkaar komen. Het IST zal ook speciale inspanningen leveren gericht op de standaardisatie en interoperabiliteit, om erop toe te zien dat standaarden ook op lange termijn open, evenwichtig en bijdetijd zijn. Het menselijk potentieel moet beter ingezet worden, meer investeringen moeten gebeuren in opleiding en training. De informatiemaatschappij kan namelijk enkel in stand gehouden worden door de kwalitatieve en kwantitatieve kenniskloof voortdurend te blijven dichtgooien. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor diverse samenwerkingsvormen tussen bedrijven, onderzoekscentra en universiteiten, die moeten bijdragen tot een voortdurende informatie-uitwisseling, voorlichting en algemene verspreiding. Bovendien moeten ook de nieuw toegetreden lidstaten mee met de stroom en gaat er ook aandacht naar onderzoek en ontwikkeling in de derde wereld landen. Om al deze voornemens ten uitvoer te brengen, zullen er nog verscheidene studies uitgeschreven worden in de loop van dit jaar.

Europa en het MKB

Omdat meer dan 90 % van ons BNP gegenereerd wordt door MKB's zullen de activiteiten van het ISP programma voor 2002 in coordinatie met het "Innovatie en deelneming van het MKB" programma uitgevoerd worden. Deze activiteiten richten zich in de eerste plaats op de bevordering van de bekendheid van en het benutten van de informatie over Open Source, bijvoorbeeld door de organisatie van evenementen op het gebied van technologiemakelarij, door workshops over exploitatiekwesties zoals intellectuele rechten, de terbeschikking van particulier en risicokapitaal en de publicatie van speciale promotiebrochures. Daarnaast moet de informatiestroom over communautaire OTO-resultaten (Onderzoek en Technologie Ontwikkeling) in samenspraak met het MKB vergroot worden, en meer ervan moet in de toekomst in CORDIS opgenomen worden (Community Research and Development Information Service). Verder komt er meer bijstand bij de voorbereiding van beheersinstrumenten om de exploitatie van deze informatie verder te ontwikkelen, en de aanwending van passende instrumenten zoals bv. het Technologietoepassingsplan en technologie-audits de verdere opvolging van OTO-resultaten te verzorgen.

Het IST-programma en het "Innovatie en deelneming in het MKB" programma zullen gezamenlijke acties ondernemen voor het verlenen van meer bijstand bij de evaluatie van doeltreffendheid en doelmatigheid van het netwerk voor technologieoverdracht.

Het programma voor 2002 omvat uitnodigingen tot het indienen van voorstellen voor steun aan de uitvoering van deze activiteiten, brochures, multimedia-producties en speciale informatiediensten gericht op de stimulering van innovatie.

De Europese IST-prijzen blijven bestaan om de innovatie en het ondernemerschap op IST-gebied te bevorderen door brede bekendheid te geven aan bedrijven die er uitstekend in geslaagd zijn om hun probleem om te zetten in een matuur en marktrijp product. De prijzen worden toegekend door de Europese Raad voor Toegepaste Wetenschappen en Techniek, een non-profit organisatie die samenwerkt met 17 Europese universiteiten, wat garant staat voor een doelmatige en onpartijdige beoordeling van de ingediende voorstellen.

In het kader van het IST-programma zullen in samenwerking met het programma "Innovatie en deelneming van het MKB" verder nog speciale maatregelen genomen worden om de deelneming van het MKB aan OTO- en demonstratieactiviteiten te vergemakkelijken en aan te moedigen. Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan voorstellen voor onderzoek in MKB-samenwerkingsverband (CRAFT, de Europese stimuleringsregeling voor MKB-ondernemers). Concreet zullen CRAFT-projecten MKB-bedrijven in staat stellen hun onderzoekswerk aan derden (de OTO-uitvoerders) toe te vertrouwen wanneer ze met technologische problemen geconfronteerd worden en daarbij zelf over te weinig of geen interne onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten beschikken. Desgewenst kunnen de bedrijven zelf een deel van het onderzoekswerk uitvoeren. Men maakt hierbij gebruik van de "bottom-up"-benadering: de bedrijven dienen zelf problemen aan waarvoor een oplossing gezocht moet worden. De CRAFT-voorstellen dienen enkel onder de algemene doelstellingen van de thematische programma's in hun geheel te vallen en hoeven niet specifiek op de kernactiviteiten, de generische technologieen of de onderzoeksinfrastructuur betrekking te hebben. De deelneming van het MKB aan OTO-projecten zal verder ook worden bevorderd door partnerschappen te sluiten tussen lopende en nieuwe projecten, waarbij Europa bemiddeld tussen de reeds OTO actieve bedrijven en de nieuwkomers; dit zijn de zogenaamde maatregelen op het gebied van econormische en technologische informatievergaring.

Dit geheel van specifieke maatregelen zal worden getroffen overeenkomstig alle procedures en criteria vastgelegd in het horizontale programma "Innovatie en deelneming van het MKB", om zo groot mogelijke transparantie voor alle betrokkenen te garanderen. Die regels behelzen onder andere dat de beoordeling van contracten en voorstellen gemeenschappelijk gebeurt, dat er een bijkomend centraal aansprekingspunt is voor de bespreking van voorstellen voor specifieke maatregelen ten behoeve van het MKB, dat er gemeenschappelijke regels zijn voor toelating van een project en dat er een wetenschappelijk en technologisch juiste beoordeling gegeven wordt. Daarenboven zijn er gemeenschappelijke juridische en financiele bepalingen bij elke overeenkomst. Tenslotte vereist het programma dat de feedback naar indieners van voorstellen geharmoniseerde en snelle gebeurt.

Voor meer informatie kan u terecht op:

Home
© 1995-2010 Machtelt Garrels - tille - Powered by vIm - Best viewed with your eyes - Validated by W3C - Last update 20100511