Conventies gebruikt in deze tekst

De volgende overeenkomsten gelden doorheen deze tekst; de betekenis zal ook duidelijk worden op het ogenblik dat de lettertypes in de tekst voorkomen.

Tabel 1. Typografische afspraken

Type tekstBetekenis
aangehaalde tekstcitaten van personen of van computer output
terminal tekst
letterlijke citering van wat er op het scherm staat, monospace lettertype op een gekleurde achtergrond
commandoeen opdracht die je ingeeft, in vetjes, bv. ls
VARIABELEmonospace lettertype voor namen van variabelen, bijvoorbeeld HOME
optiemonospace lettertype voor opties bij commando's, bijvoorbeeld ls -h
argumentargument bij een commando, schuingedrukt, bijvoorbeeld man ls
promptprompt van de gebruiker, gaat gewoonlijk vooraf aan een commando, bv.
Hilda:~> ls
bestandsnaamnaam van een bestand, in monospace lettertype, bv. het bestand /etc/profile
toetsKnop op het toetsenbord, bv. druk Enter
KnopGrafische knop, bv. druk op de OK knop
MenuKeuzeSelekteer een keuze uit een menu, zoals ToepassingenHulpmiddelen
TerminologieBelangrijke term of concept, bv. de kernel is het hart van het systeem.
\
De schuine streep naar links: duidt aan dat een lange lijn verder gaat. Over hetalgemeen betekent dit dat je nog niet op Enter mag drukken.
Zie ook Hoofdstuk 1, Wat is Linux?Verwijzing naar een ander onderwerp.
Zie ookVerwijzing naar een externe bron op het Internet

De volgende tekens worden gebruikt:

[Opmerking]Nota

extra opmerkingen of informatie

[Let op]Voorzichtig

let op

[Waarschuwing]Waarschuwing

wees heel voorzichtig

[Tip]Tip

tips en truuks

[Belangrijk]Zelf doen

oefening

Handeling met de muis.

Een muis duidt aan dat je iets moet aanklikken of intypen.